Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Xã Mản Thẩn

Thôn Sỉn Chù - Mản Thẩn - Si Ma Cai - Lào Cai
1678446028
lci-simacai-ptdtbtthxamanthan@edu.viettel.vn